• آجر سفال
  • آجر لفتون
  • آجر قزاقی
  • آجر سفال
  • آجر زبره - آجر فشاری
  • خانه‌های کلار-خانه‌های گنبدی ضد زلزله
  • آجر زبره - آجر فشاری
  • آجر زبره
  • آجر زبره
  • آجر سفال شیل
  • آجر سه گل

بازار مصالح ساختمانی معمار

بازار مصالح ساختمانی معمار

شـرکت بازار معمار به منظور عرضه خدمات در زمینه محصولات و مصالح سـاختمانی در استانـدارد هـای جهانی، همسو با معیارهای کارفرمایان و پیمانکاران و نیازهای صنعت ساختمان از سال 1368 تحت عنوان آجر معمار منتظرین شروع به فعالیت کرده است. بعد ازسـال ها فعالیت و با گسترش سبد محصولی خود و بازارهای فروش در ایران و شروع صادرات به کشورهای عربی، نام شـرکت به بازار معمار با شماره 52519 تغییر یافت و با راه اندازی وب سایت خود وارد عرصه جدیدی از فعالیت های خود شده است
... ادامه مطلب