ویژگی فنی مصالح مورداستفاده در ایران بر اساس استاندارد ملی ایران

ویژگی فنی مصالح مورداستفاده در ایران بر اساس استاندارد ملی ایران
تاریخ انتشار  : ۱۷ تير ۱۳۹۷

ویژگی فنی مصالح مورداستفاده در ایران

در مورد آجر سفالی دیواری سبک ، سه استاندارد ملی ایران منتشرشده است که عبارت‌اند از :

  • استاندارد ویژگی آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و پانل‌های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی ، استاندارد ملی ایران 7122 : سال 1383
  • استاندارد ویژگی آجرهای سبک باربر و غیر باربر با سوراخ‌های قائم ، استاندارد ملی ایران 7121 : سال 1383
  • استاندارد روش‌های آزمون آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی ، پانل‌های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخ‌های  قائم ، استاندارد ملی ایران 7134 : سال 1383

 

استانداردهای اول و دوم ، به ترتیب شامل تعیین ویژگی‌های فیزیکی ، شیمیایی و نمونه‌برداری آجرهای رسی سبک غیر باربر و غیر باربر با سوراخ‌های قائم است.پانل آجری رسی سبک و بلوک‌های سفالی غیر باربر با سوراخ‌های افقی، برای دیوارهای غیر باربر کاربرد دارند.آجرهای سبک با سوراخ‌های افقی (آجر تیغه‌ای سفال) و پانل‌های آجری سبک با سوراخ‌ها افقی به‌طور گسترده برای ساخت دیوارهای داخلی کاربرد دارند.

آجرهای رسی با خاک رس، لوم یا مواد رسی بدون افزودنی یا با افزودُنی (برای مثال مواد هوا زا)، شکل‌دهی و پخته می‌شوند.اندازه‌گیری‌های ابعاد ، چگالی ظاهری ، مقدار مواد منبسط شونده و مقاومت فشاری باید مطابق استاندارد انجام شود.

 

ویژگی آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و پانل‌های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی

آجرهای سبک با سوراخ‌های افقی و پانل‌های آجری سبک با سوراخ‌های افقی ، آجرهایی هستند که از رس ، لوم یا مواد رسی با افزودنی‌ها (مواد هوا زا) یا بدون آن‌ها ، قالب‌گیری و پخته می‌شوند.چگالی ظاهری این آجرها نباید بیشتر از ./1 گرم بر سانتی‌متر مکعب باشد.مواد افزودنی نباید در درازمدت اثر مخرب بر خواص آجرها داشته باشند.

در آزمون انحراف از تخت بودن ، پانل باید به‌طور طولی یا عرضی بر روی یک سطح صاف فشار داده شود.

ارتفاع اسمی این آجرها نباید از عرض اسمی آن‌ها بیشتر باشد.در بلوک‌ها و پانل‌های آجری سبک با سوراخ‌های افقی ، ارتفاع اسمی قطعات باید از ضخامت اسمی آن‌ها بیشتر باشد.

جدارها باید در سطح مقطع عرضی به‌گونه‌ای توزیع شوند که دیوارهای کناری و جدارهای قائم با جدارهای و دیوارهای افقی محکم شوند.سطح مقطع آن‌ها ممکن است دارای هر شکلی باشد، اما سوراخ خای مستطیلی ترجیح داده می‌شوند.دیواره‌های خارجی نباید کمتر از 9 میلی‌متر و جدارها (دیواره‌های داخلی) نباید کمتر از 7 میلی‌متر ضخامت داشته باشند.

ابعاد رسمی متداول و مدو لار آجرهای سبک با سوراخ‌های افقی ، و ابعاد رسمی متداول و مد ولاتر پانل‌های آجری سبک با سوراخ‌های افقی باید مطابق جداول ارائه‌شده در استاندارد باشد.پانل‌های آجری سوراخ‌دار افقی سبک ، باید مستقیم و تخت ، و با رعایت روال های تعیین‌شده باشند.

میانگین چگالی ظاهری آجر نیز باید در محدوده‌های مشخص‌شده مربوط به گروهای چگالی ظاهری در استانداردها باشد.

 

 

ویژگی فنی مصالح مورداستفاده در ایران

 

آجرهای سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی ، شامل اجرهای با اندازه استاندارد ، باید به‌صورت آجر کامل مورد آزمون قرار گیرند.لازم به توضیح است که ضرایب شکل نباید اعمال شود.

گروه‌های مقاومت فشاری مشخص‌شده در جدول استاندارد باید در مورد آجرهای سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی به‌کاربرده شوند.مقادیر واقعی نباید کمتر از مقادیر میانگین یا حداقل مقادیر منفرد باشند.

در مورد پانل‌های آجری سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی،لازم است آزمون خمشی انجام شود ، و درنتیجه از مقادیر تعیین‌شده بهتر باشد.

آجرهای سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و پانل‌های آجری سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی ، لازم است فاقد ذرات منبسط شونده مانند آهک باشند.درجایی که آجرها حاوی ماده منبسط شونده ، مستعد آسیب رساندن هستند ، باید آزمون مواد منبسط شونده (آزمون بخارآب) مطابق استاندارد بر روی آن‌ها انجام شود.

پانل‌های آجری  سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی نیز باید قادر باشند که حداقل بار خمشی را پس از آزمون بخارآب تحمل کنند.

آجرها باید عاری از نمک‌های مضری باشند که سبب آسیب ساختاری در اجرها یا اندود می‌شود.

علامت‌های اختصاری زیر برای انواع مختلف آجر و پانل آجری استفاده می‌شود :

  • آ س س ا : آجر سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی با اندازه‌های متداول
  • پ س س ا: پانل آجری سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی با اندازه‌های متداول
  • آ س س ا م : آجر سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی با اندازه‌های مدو لار
  • پ س س ا م : پانل آجری سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی با اندازه‌های مدو لار