فرآیند پخت آجر (قسمت پنجم)

فرآیند پخت آجر (قسمت پنجم)
تاریخ انتشار  : ۵ اسفند ۱۳۹۷

فرآیند پخت آجر (قسمت پنجم)

طرح‌های مختلف کوره

انواع قدیمی و مدور  کوره هوفمان

کوره هوفمان نوعی کوره چند اتاقک است که در آن تبرید آجرها در تعدادی از اتاقک‌ها باعث گرم شدن هوای احتراق می‌گردد که بعداً برای پخت مصرف می‌شود و هوای داغ حاصل از احتراق ؛ آجرهای خام را گرم می‌کند.مهم‌ترین امتیاز این کوره مصرف کم سوخت  آن است.

کوره‌های هوفمان اولیه به‌صورت مدور و به دور یک دودکش مرکزی ساخته می‌شدند.به فاصله چندم‌تر از این دودکش یک تونل با سقف قوسی به دور آن کشیده می‌شود که توسط 12 دودکش با آن متصل می‌گردد.می توات با نصب یک دریچه مسیر هر یک از این دودکش‌های فرعی را مسدود نمود.دسترسی به داخل کوره از طریق 12 ورودی امکانم پذیر است.طی فرآیند پخت بیشتر تونل کوره از آجر سفال در حال گرم یا سرد شدن پر هستند.

در کوره هوفمان تمام ورودی‌ها به‌جز دو ورودی مجاور هم‌بسته هستند.آجرهای پخته و خنک شده از قسمتی از تونل در مجاورت یکی از ورودی‌های تخلیه می‌گردد و از ورودی دیگر آجرهای خام و خشک چیده می‌شوند.هوای خنک از طریق هر دو ورودی به حفره گرم جریان می‌یابد.

ازآنجاکه عرض تونل مدور به‌وسیله کاغذ کاملاً مسدود شده است ، جریان هوای خنک نمی‌تواند از آجر سفال تازه چیده شده عبور کند.البته هوا در جهت عکس عقربه‌های ساعت از آجرهای پخته‌شده عبور می‌کند و سپس در مسیر خود از آجرهای در حال پخت و فضای احتراق می‌گذرد.بدین ترتیب هوا در مسیر خود براثر تماس آجرهای در حال پخت و فضای احتراق می‌گذرد.بدین ترتیب هوا در مسیر خود براثر تماس هرچه بیشتر با آجرهای داغ به دمای کافی برای احتراق مؤثر در فضای پخت می‌رسد.در این فضا تغذیه سوخت از طریق سوراخ‌های قابل انسداد موجود در سقف کوره  انجام می‌گیرد.ازاین‌رو سوخت کمتری برای احتراق مصرف می‌شود.همچنین جریان هوا باعث  تسریع در خنک شدن آجرهای پخته و تخلف کوره در زمان نسبتاً کوتاهی می‌گردد.به علت بسته بودن کانال‌های فرعی ارتباطی با دودکش اصلی کوره خروج هوای داغ حاصل از احتراق از دودکش امکان‌پذیر نیست.در عوض ، آجر خام را گرم می‌کند و صرفه‌جویی قابل‌توجهی در سوخت مصرفی مرحله پخت و کسب دمای حداکثر به دست می‌آید.

در ادامه مسیر هوای خنک شده ، آجرهای تازه چیده شده قرار دارند که براثر تماس با این هوا کاملاً خشک می‌گردند.هوای مرطوب حاصل از طریق یکی از کانال‌های فرعی ارتباطی به دودکش اصلی که باز هست هدایت و از کوره خارج می‌گردد.عملیات مختلف کوره ، یعنی تغذیه سوخت ، تخلیه و چیدن آجر در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت انجام می‌شود.البته در انواع دیگر کوره هوفمان امکان دارد این جهت معکوس باشد.پس از چیده شدن آجرهای خام از طریق ورودی اولی در ناحیه مربوط روپوش کاغذی روی آن کشیده می‌شود و سپس از طریق ورودی دومی آجرهای پخته تخلیه می‌گردند.پس از رسیدن دمای کوره به نقطه احتراق ، روپوش مزبور را به‌وسیله یک میله آهنی پاره کنند.

 

برشی در کوره هدفمان وجود دارد.در سمت چپ این برش ناحیه احتراق کوره و در سمت راست تونل خالی بین دو ناحیه آجرچینی و تخلیه و یکی از کانال‌های فرعی ارتباطی به دودکش اصلی ، که مسدود است مشاهده می‌شود.وجود یک سقف بالای کوره آن را از گزند شرایط نامطلوب جوی مصون نگه می‌دارد.دو ورودی باز کوره به‌صورت دو دیوار نازک بافاصله کمی از هم نشان داده‌شده است.ازاین‌رو، بدون نیاز به تحمل هزینه‌های سنگین ساختمانی در ورودی‌های حرارت در کوره حفظ می‌شود.

در کوره‌های هوفمان اولیه سوخت از طریق سوراخ‌های سراسر بین آجرها و از سقف کوره تغذیه می‌گردید.در این کوره‌ها تغییر رنگ آجرها ناشی از خاکستر باقی‌مانده از سوخت است.

تونل کوره به 12 اتاقک تقسیم می‌گردد که موقعیت هر یک توسط کانال‌های فرعی قابل‌تشخیص است.هر اتاقک حدود 3.5 متر طول و5 متر عرض دارد.به‌منظور تسهیل در عملیات ، ارتفاع این اتاقک‌ها به حدود 2.5 متر محدود می‌گردد.

تولید روزانه چنین کوره پیوسته‌ای حداقل ده هزار قالب آجر است.می‌توان از امتیازات  طرح کوره‌های هوفمان اولیه به یکسان بودن اتاقک‌ها ، کوتاهی طول کانال‌های فرعی دودکش و مصرف اندک سوخت اشاره نمود.میزان مصرف انرژی چنین کوره‌ای برای پخت هر هزار قالب آجر، دو هزار مگاژول است.