ویژگی آجرهای سبک باربر و غیرباربر با سوراخ‌های قائم

ویژگی آجرهای سبک باربر و غیرباربر با سوراخ‌های قائم
تاریخ انتشار  : ۲۴ تير ۱۳۹۷

ویژگی آجرهای سبک باربر و غیرباربر با سوراخ‌های قائم

در استانداردهای این محصولات ، الزامات طراحی ، اندازه ، خواص و بازرسی آجرهای سبک با سوراخ‌های قائم را که عمدتا در بنایی برای ساختن دیوارهای داخلی و خارجی باربر و غیرباربر استفاده می شود ، مشخص می شود.

اگر آجرهای با تعداد به‌قدر کافی زیاد ردیف سوراخ‌ها در جهت سار حرارتی ، تولید شوند، ضخامت کل جدار ، شامل دیواره‌های خارجی بای اندازه‌گیری شود و به‌صورت میانگینی برای آزمونه در یک متر بیان شود.در مورد آجرهای با جدار زیگزاگ ، اندازه‌گیری ضخامت جدار باید بر مبنای تعداد کمتر جدارهایی که به دیوار خارجی وصل است ، باشد.

اگر تعداد ردیف‌های در جهت شار حرارتی ، کمتر از مقادیر تعیین‌شده در جدول استاندارد باشد،باید کنترل شود که آیا چگالی ظاهری بدنه الزامات مشخص‌شده در جدول‌های استاندارد را برآورده می‌سازد یا خیر.شکل آجر سبک با سوراخ‌های قائم (به‌جز آجرهای ویژه) باید مکعب مستطیل باشد.در سطوح کله آجرها می‌توان فرورفتگی‌هایی برای ملات خوری و در سطوح راسته ، شیارهایی برای بهبود چسبندگی اندود ایجاد نمود.

آجرهای سبک با سوراخ‌های قائم ، آجرهایی با سوراخ‌های عمود بر سطح بستر هستند.آجرهای دیواری پانلی سبک ، آجرهایی هستند که برای ساختن دیوارهای پانلی ساخته می‌شوند.آجرهای نمای سبک ، آجرهای سبک مقاوم در برابر یخبندان هستند که ممکن است سطوحی با بافت مخصوص داشته باشند.مقطع عرضی سوراخ‌ها ، ممکن است به هر شکلی و در سطح بیشتر بستر، به شکل متقارن قرار گیرند.

 

 

ویژگی آجرهای سبک باربر و غیرباربر با سوراخ‌های قائم

 

سوراخ ویژه دستگیره باید فقط درجایی که برای حمل لازم است ، قرار گیرد.درجایی که سوراخ ویژه دستگیره تعبیه می‌شود، کل مساحت سوراخ ویژه دستگیره‌ها به‌علاوه شیارها برای ملات ، نباید از 12/5 درصد مساحت سطح بستر، بیشتر باشد.

مساحت مقطع عرضی سوراخ ویژه دستگیره نباید از 50 سانتی‌متر مربع بیشتر باشد.منطقه لبه آجر نباید کمتر از 50 میلی‌متر عرض داشته باشد و فاصله بین سوراخ  ویژه دستگیره‌ها نباید کمتر از 70  میلی‌متر باشد.

مجموع ضخامت جدارها در سراسر طول آجر نباید از 250 میلی‌متر بر متر تجاوز کند.

حداقل ضخامت دیواره خارجی باید 10 میلی‌متر و برای نماهای کله آجرهای نمای سبک باید حداقل 20 میلی‌متر باشد.

تعداد ردیف سوراخ‌ها در جهت عرض آجر باید مطابق جدول باشد.اگر تعداد ردیف سوراخ‌ها، کمتر ازآنچه در جدول مشخص‌شده است ، باشد.چگالی ظاهری بدنه آجر نباید بیشتر ازآنچه در استاندارد مشخص‌شده است ، باشد.

 

عرض آجر

تعداد ردیف سوراخ‌ها در جهت عرض

115

5 تا 6

175

8 تا 9

240

11 تا 12

300

13 تا 15

365

16 تا 18

490

21 تا 23

 

 

ابعاد اسمی آجرهای سبک با سوراخ‌های قائم، باید مطابق جدول‌های استاندارد باشد.جایی که در نظر است آجرکاری فقط با مصرف ملات در شیارها انجام شود، طول اسمی آن‌ها باید حداقل 5 میلی‌متر بزرگ‌تر ازآنچه که در جدول استاندارد مشخص‌شده است باشد.در این مورد ، رواداری های ابعاد متناسب با آن تغییر می‌کند.سوراخ‌ها باید به ترتیبی قرار گیرند که وقتی آجرها در اتصال قرار می‌گیرند کانال‌های قائم پیوسته ایجاد شود.

چگالی ظاهری آجر باید در محدوده‌های مشخص‌شده مربوط به گروه چگالی باشد.چگالی ظاهری بدنه نیز، به‌عنوان تابعی ظاهری آجر ، نباید از مقادیر داده‌شده در استاندارد تجاوز کند.

آزمون مقاومت در بربر یخ‌زدگی باید مطابق استاندارد ملی شماره 7 ایران انجام شود.آجرهای نما با سوراخ‌های قائم سبک باید در مقابل یخبندان مقاوم باشند.

آجرها باید فاقد مواد منبسط شونده مانند آهک باشند.درجایی که آجرها حاوی مواد منبسط شونده که به عملکرد  آن‌ها آسیب می‌رساند باشد، باید مورد آزمون مواد منبسط شونده قرار بگیرند.آجرهایی در این آزمون مورد قبل قرار می‌گیرند که یکپارچگی آن‌ها تحت تأثیر قرار نگیرد ، یا   اگر نقاطی از آجرها بیرون پریدگی مشاهده شود ، هیچ آسیب ساختاری نشان ندهد یا محدودیت‌های تعداد تراشه و عمق در واحد سطح را رعایت کند.

اگر نتیجه آزمون فوق ، ارزیابی روشنی را ممکن نسازد ، آزمون مقاومت فشاری مقایسه‌ای باید انجام شود.آجرهایی در این آزمون موردقبول قرار می‌گیرند که در همان گروه مقاومت فشاری آجرهایی که در معرض آزمون بخارآب قرار نگرفته‌اند ، واقع شوند.

آجرهای نمای سبک با سوراخ‌های قائم ، باید عاری از مواد منبسط شونده مستعد به بیرون پریدگی (پوسته‌شدن) باشند.اگر بررسی چشمی شواهدی دال بر احتمال بیرون پریدگی (پوسته‌شدن) به‌وسیله چنین ذراتی نشان دهد ، آزمون باید مطابق استاندارد ملی شماره 7134 ایران انجام شود.هم‌چنین اگر قطر تراشه ، بیشتر از 10 میلی‌متر باشد آجرها را باید در آزمون مردود در نظر گرفت.

 

 

ویژگی آجرهای سبک باربر و غیرباربر با سوراخ‌های قائم

 

آزمون مقدار نمک‌ها قابل‌حل در آب باید مطابق استاندارد انجام شود.میزان نمک موجود در آجرها و بلوک‌ها باید کمتر از مقادیر تعیین‌شده باشند.علامت اختصاری زیر باید برای انواع مختلف آجر استفاده شود :

  • آ س س ق : آجر سبک با سوراخ‌های قائم با اندازه‌های متداول
  • آ س س ق م : آجر سبک با سوراخ‌های قائم با اندازه های مدو لار

آجر و بلوک باید انتظارات تعیین شده در استانداردها و مشخصات فنی مربوط را جواب‌گو باشد ، و خواص آن بر اساس آزمایش‌های مناسب بودن ، شامل مقاومت فشاری ، مدول کرنش عرضی و طولی ، مقاومت برشی ، چگالی خشک و ضریب هدایت حرارتی ، تعیین می‌شود.سنگ‌دانه سبک باید با الزامات مشخص‌شده در استانداردهای معتبر بین‌المللی ازنظر افت وزن براثر حرارت ، سلامت و چگالی انبوهی مطابقت داشته باشد.