نمای سیمانی و انواع نماسازی آن

نمای سیمانی و انواع نماسازی آن
تاریخ انتشار  : ۱۲ آبان ۱۳۹۴

نمای سیمانی و انواع نماسازی آن

برای تزئین نمای خارجی سیمانی ساختمان در اولین مرحله ملاتی از ماسه پاک نه چندان درشت که دارای لوز نیز باشد آماده کرده یعنی چهار پیمانه ماسه و یک پیمانه سیمان معمولی پرتلند را با آب بصورت ملات مخلوط در آورده سپس  بالای دو سر یک ضلع دیوار را کروم بندی و روی کرومها را ریسمان کشیده و هر یکمتر یک کروم به دیوار متصل مینمایند سپس شاغولی کرومها را پائین دیوار داده عمل بالا را در پائین با ملات ساخته شده فوق پر کرده و روی آنرا شمشه کش مینماید.پس از اتمام کلیه کروم بندیها فاصله دو کروم را همان ملات پر کرده شمشه صافی را از پائین به بالا روی ملاتها کشیده تا زیر شمشه صاف گردد این عمل را آستر یا اسپیریز مینمامند.

پس از تمام شدن کل طول دیوار خاک و پودر سنگ را با سیمان بطور نسبی مخلوط نموده یعنی برای سه پیمانه از 2 مخلوط یک پیمانه سیمان سفید یا معمولی را با مخلوط کرده تا خمیری نسبتا رقیق تهیه شود سپس خمیر را با کمچه آهنی یا چوبی روی آسترها مالیده و با پاشیدن آب بوسیله قلم مو روی آنرا با تخته ماله های چوبی ماساژ داده تا زیر تخته ها صاف و موج آن گرفته شود چنانچه بنا به تشخیص استادکار احتیاجی به خط کشی به فرمهای مختلف داشته باشد پس از اتمام نرمه کشی ذکر شده آماده خط کشی و شیار زنی شده است پس از خاتمه یافتن کل آستر و نزمه کشی تزئین رویه آن با مصالح ساختمانی و رنگهای مختلف امکان پذیر است که چند نوع آن نامبرده میشود.

  1. نماسازی با آرنیت

آرنیت یک ماده شیمیائی با رنگهای مختلف که بصورت خمیر در آورده شده با ماله چوبی روی نرمه کشی مالیده میشود.تردید نیست عملیات زیرسازی نمای سیمانی از آسترو نرمه کشی برخوردار خواهد بود.

  1. نماسازی کلیتکس

کلیتکس نیز نوعی روکار ترئینی شیمیائی است که مانند طریقه آرنیت بکار میرود و زیر سازی آن همانند زیر سازی نمای سیمانی است.

  1. نماسازی با سیمان تگری

سیمان سفید یا رنگی را با پودر سنگ سفید مخلوط نموده و به هر 3 پیمانه پودر یک پیمانه سیمان و مقداری آب اضافه کرده تا مایعی رقیق تشکیل شود پس از آماده شدن مواد داخل ماشین سیمان پاش ریخته و ماشین سیمان پاش را بدست چپ گرفته دسته را با دست راست میچرخانند تا دانه های ریزی با رنگ مورد دلخواه روی دیوار پاشیده شود به این نماتگری یا گیتی میگویند پس از خاتمه کار تا 2 روز آب پاشی الزامی است.

  1. نمای کمچه ای

پس از اتمام آستر اسپریز گفته شده ابتدا سنگهای سفید شکسته ای که به اندازه یک سانتیمتر مکعب خرد شده باشد را با پودر سنگ سفید بطورنسبی مخلوط نموده و به هر سه پیمانه آن یک پیمانه سیمان سفید اضافه کرده که با آب بصورت ملات در می آید و با کمچه یکنواخت روی آسترها پاشیده میشود از 6 ساعت بعد حداقل چهاربار آب پاشی لازم است تا خودگیری آن دیوارکامل گردد.

  1. موزائیک آب ساب

بعد از اتمام زیرسازی که در قبل متذکر شدیم اول پودر سنگ و خاک سنگ و سنگهای رنگی مورد دلخواه را با سیمان سفید یا رنگی مخلوط میکند و روی دیوار را تقسیم بندی و خط کشی نموده تا بتوانند شیشه باریکی را با گچ روی استر نصب نمایند بطوریکه شمشه را که روی شیشه ها حرکت حرکت میدهند همه سطح روی دیوار شاغولی و صاف باشد پس از کنترل شیشه های  نصب شده که بمنظور جلوگیری از ترک خوردگی موزائیک آب ساب نصب میگردد با ملات تهیه شده قسمتهای فاصله را پر مینمایند این ملات نیز با کمچه پاشیده میشود و یکساعت بعد با تخته ماله صیقل داده و چنانچه سوراخ یا کرموباقی مانده باشد با خمیری از پودر سیمان و آب بوسیله کاردک ماستیک میگردد روز بعد با سنگ سمبته برقی یا دستی ضمن آب پاشی با قلم موئی روی آنرا کاملا سائیده و پس از سائیدگی قشر اول سوراخهائی دیده میشود که آن نیز نیاز مبرم به بتونه کاری دارد و پس از اعمال بتونه روز بعد مجددا سائیده و با  آب شستشو و تمیز میگردد تا دانه های رنگارنگ سنگهای داخل موزائیک خود را نشان دهند.