رستوران سنتی

رستوران سنتی
نام پروژه  :  رستوران سنتی
تاریخ انجام پروژه  :  ۵ فروردين ۱۳۹۸
آدرس پروژه  :   -

توضیحات  :

رستوران سنتی

رستوران سنتی با ایجاد فضای سنتی با استفاده از آجرسنتی و آجر قزاقی

رستوران سنتی