بازسازی هتل سنتی طلوع خورشید

بازسازی هتل سنتی طلوع خورشید
نام پروژه  :  بازسازی هتل سنتی طلوع خورشید
تاریخ انجام پروژه  :  ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
آدرس پروژه  :   اصفهان - خیابان ابن سینا

توضیحات  :

خرید آجر قزاقی برای بازسازی و مرمت قسمت الحاقی و بازسازی هتل سنتی طلوع خورشید

بازسازی هتل سنتی طلوع خورشید بازسازی هتل سنتی طلوع خورشید بازسازی هتل سنتی طلوع خورشید