آهک شکفته

آهک شکفته (آهک تنگ گذاشته):

آهک شکفته , آهکی است که پس از پخته شدن و بیرون آوردن از کارخانه یا کوره این آهک را در فضای باز یا محوطه پهن می  کنند و سپس روی آهک آب می پاشند به صورتی که همه آهکها خیس می شود که به اصطلاح قدیمیها می گویند آهک تنگ گذاشته اند و آهک پس از خیس شدن واکنش نشان می دهد و از هم باز می شود و تبدیل به پودر می شوند .

بنایان و معماران قدیمی به این آهک آهک شکفته شده یا  آهک شکفته می گفتند.